Gebruiksvoorwaarden producttester

§1 Totstandkoming van de contractuele relatie

1.1 De volgende gebruiksvoorwaarden regelen de contractuele relatie tussen de aanbieder en de platformexploitant Lutendo (hierna te noemen de aanbieder) en de gebruiker van het producttesterplatform (hierna te noemen de gebruiker).

1.2 Door het invullen van het registratieproces voor het online platform doet de gebruiker een aanbod om een gebruikersovereenkomst te sluiten op basis van deze gebruiksvoorwaarden. Met de activering van het gebruikersaccount door de aanbieder accepteert de aanbieder het aanbod om een gebruikscontract af te sluiten.

1.3 Eventuele voorwaarden van de gebruiker die in strijd zijn met of afwijken van deze gebruiksvoorwaarden, worden in geval van twijfel alleen door de aanbieder geaccepteerd door middel van een uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging.

1.4 De aanbieder is gerechtigd deze voorwaarden tijdens het lopende lidmaatschap te wijzigen en aan te passen. De aanbieder stuurt de gewijzigde voorwaarden in tekstvorm naar de gebruiker en wijst met name op de nieuwe regelgeving. Tegelijkertijd zal de aanbieder de gebruiker een redelijke termijn gunnen om te verklaren of hij de gewijzigde gebruiksvoorwaarden aanvaardt voor het verdere gebruik van de diensten. Indien binnen deze termijn geen aangifte wordt gedaan, worden de gewijzigde voorwaarden geacht te zijn overeengekomen. De aanbieder zal de gebruiker aan het begin van de periode uitdrukkelijk wijzen op deze rechtsgevolgen. Indien de gebruiker bezwaar maakt tegen de wijziging van deze voorwaarden, heeft de aanbieder het recht om het gebruikscontract zonder kennisgeving aan de andere gebruikers op te zeggen op het moment dat de gebruiksvoorwaarden van kracht worden.

§2 Onderwerp van de gebruiksovereenkomst

2.1 Onderwerp van de gebruiksovereenkomst is het ter beschikking stellen van een producttesterplatform waarop producten met korting of gratis worden aangeboden. Producttesters kunnen het aanvragen en testen van deze producten. Na het testen kan het product worden bewaard. In ruil daarvoor geeft de producttester feedback over het product aan de detailhandelaar.

2.2 De website biedt de gebruiker de volgende gebruiksmogelijkheden:

  • Creëer je eigen profiel
  • Gratis of afgeprijsde producten aanvragen voor tests en feedback
  • Couponcodes ontvangen om in te wisselen op Amazone’s.
  • Het creëren van test-gebaseerde beoordelingen

2.3 De concrete grafische en functionele vormgeving van de contractuele gebruiksmogelijkheden, de uitbreiding van de gebruiksmogelijkheden met extra functies of de aanvulling daarvan met extra diensten met kosten zijn ter beoordeling van de aanbieder. De aanbieder heeft het recht om het concrete ontwerp op elk moment te wijzigen en aan te passen met behoud van de contractuele gebruiksmogelijkheden.

§3 Registratie, gebruikersaccount, omgaan met wachtwoorden

3.1 Natuurlijke of rechtspersonen kunnen zich aanmelden voor het gebruik van de website. De registratie van een rechtspersoon kan alleen worden gedaan door een persoon die bevoegd is om de rechtspersoon te vertegenwoordigen. Alleen gebruikers die ten minste 18 jaar oud zijn, kunnen zich registreren.

3.2 De gebruiker is verplicht om waarheidsgetrouwe en volledige informatie over zichzelf te verstrekken in overeenstemming met het registratieformulier en om zijn/haar gegevens te allen tijde up-to-date te houden.

3.3 De gebruiker is verplicht zijn wachtwoord geheim te houden, veilig op te slaan en niet toegankelijk te maken voor derden. Als het wachtwoord bij derden bekend wordt, moet de Gebruiker de Aanbieder onmiddellijk per e-mail of schriftelijk informeren, zodat het oude wachtwoord kan worden geblokkeerd en een nieuw wachtwoord kan worden verstrekt. De gebruiker is niet gerechtigd zijn gebruikersaccount aan derden ter beschikking te stellen. De Gebruiker erkent dat hij volledig verantwoordelijk is voor de handelingen van elke derde partij aan wie hij zijn gebruikersaccount ter beschikking stelt.

3.4 De gebruiker mag maximaal één gebruikersaccount per natuurlijke of rechtspersoon aanmaken.

§4 Algemene verplichtingen van de gebruiker

4.1 De gebruiker mag de door de aanbieder verstrekte gebruiksmogelijkheden alleen gebruiken binnen het kader van de contractueel vastgelegde doeleinden. Het is de gebruiker verboden om buiten deze doelbeperking om oneigenlijk gebruik te maken, dit omvat met name de volgende handelingen: Misbruik van het systeem en het platform; maatregelen die leiden tot een te hoge systeembelasting of systeemstoringen; het gebruik van vreemde of valse identiteiten voor de registratie.

4.2 Elk van de bovengenoemde overtredingen geeft de Aanbieder het recht om het gebruikscontract zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen en het gebruikersaccount te blokkeren. Bovendien heeft de aanbieder het recht om te weigeren een nieuw account voor deze gebruiker te activeren voor een periode van een jaar vanaf de datum van beëindiging.

§5 Verplichtingen van de gebruiker en richtlijnen met betrekking tot gegeven beoordelingen

5.1 De tester moet ervoor zorgen dat hij door het geven van feedback (bijvoorbeeld in de vorm van tekst, afbeeldingen, foto’s, video’s, namen, handelsmerken) geen inbreuk maakt op de rechten van derden (bijvoorbeeld schending van auteursrechten, schending van persoonlijke rechten, schending van de concurrentie- en gegevensbeschermingsvoorschriften). In het bijzonder moet het herzieningsbeleid van het betreffende verkoopportaal in acht worden genomen.

5.2 Gebruiker vrijwaart Opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden die zij tegen Opdrachtnemer geldend maken ter zake van een door Gebruiker gepleegde inbreuk op rechten waarvoor Gebruiker verantwoordelijk is. In dit verband neemt de gebruiker alle noodzakelijke kosten van de juridische verdediging voor zijn rekening.

5.3 De aanbieder grijpt niet actief in bij het formuleren of geven van feedback van de tester en probeert bovendien niet de mening van de tester te beïnvloeden.

5.4 Indien de aanbieder zich bewust wordt van een mogelijke inbreuk op rechten door de inhoud van de gebruiker/tester, zal hij de gebruiker hiervan onmiddellijk in tekstvorm op de hoogte stellen.

§6 Beëindiging en verwijdering van de gebruikersaccount

6.1. De gebruiker heeft het recht om het gebruikerscontract met de aanbieder te allen tijde zonder opgave van redenen en zonder opzeggingstermijn op te zeggen. De opzegging vereist een tekstformulier of kan impliciet worden verklaard door het gebruikersaccount te deactiveren. In geval van beëindiging wordt het gebruikersprofiel gedeactiveerd. Indien de gebruiker wenst dat het profiel volledig wordt verwijderd, dient hij/zij dit binnen 14 dagen aan de aanbieder te melden. Zijn gepubliceerde artikelen en inhoud blijven echter op hun plaats zonder een link naar zijn profiel.

6.2 De aanbieder heeft het recht om het gebruikerscontract op te zeggen met een opzegtermijn van één maand tot het einde van de voorgaande maand.

6.3 Naast de opzegtermijn heeft de aanbieder het recht om het gebruikerscontract zonder opzegtermijn op te zeggen als er een belangrijke reden is. Een belangrijke reden is met name wanneer de gebruiker zijn contractuele verplichtingen (zie §4 en §3.4) op een duurzame en ernstige manier schendt bij het gebruik van de web presence op een schuldige en ernstige manier in strijd met de wettelijke voorschriften. In deze gevallen heeft de Provider ook het recht om het gebruikersaccount te verwijderen en te weigeren om een nieuw account voor deze gebruiker aan te maken voor een periode van één jaar na ontvangst van de opzegging.

6.4 De aanbieder maakt gebruik van zijn recht om het contract op te zeggen en het gebruikersaccount te verwijderen als de gebruiker ten minste één jaar niet actief is geweest.

§7 Aansprakelijkheid

7.1 In geval van opzet of grove nalatigheid is de aanbieder aansprakelijk volgens de wettelijke bepalingen. De aansprakelijkheid voor garanties is onafhankelijk van de fout. In geval van lichte nalatigheid is de aanbieder uitsluitend aansprakelijk volgens de bepalingen van de wet op de productaansprakelijkheid, voor schade aan leven, lichaam of gezondheid of voor het niet nakomen van wezenlijke contractuele verplichtingen. De schadeclaim voor de licht nalatige schending van essentiële contractuele verplichtingen is echter beperkt tot de te verwachten schade die typisch is voor dit soort contracten, tenzij aansprakelijkheid wordt aanvaard voor letsel aan leven, lichaam of gezondheid. De aanbieder is in dezelfde mate aansprakelijk voor de schuld van plaatsvervangers en vertegenwoordigers.

§8 Slotbepalingen

8.1 Het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is uitsluitend van toepassing, met uitzondering van het internationaal privaatrecht en het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Dit geldt niet voor claims op het gebied van industriële eigendomsrechten en auteursrechten.

8.2 De eventuele ongeldigheid van een bepaling van deze gebruiksvoorwaarden heeft geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden.